Akoestisch onderzoek

akoestischonderzoek_wpEen “akoestisch onderzoek” is een verzamelnaam voor diverse geluidonderzoeken. Het gaat hierbij om geluidberekeningen die worden uitgevoerd met specialistische software.

Met de komst van de omgevingsvergunning is het voor bedrijven duidelijk geworden aan welke geluideisen ze moeten voldoen en wanneer een akoestisch onderzoek gevraagd kan worden. Dit onderzoek richt zich op de hoeveelheid geluid dat een bedrijf produceert en of er sprake is van normoverschrijdingen.

Ook bij het verstrekken van een omgevingsvergunning in de woningbouw is een akoestisch onderzoek noodzakelijk, hierbij richt het onderzoek zich op andere geluidbronnen zoals de weg, de spoorweg of het vliegveld. De berekende geluidbelasting wordt getoetst aan geluidnormen en eventuele maatregelen worden onderzocht op effect, haalbaarheid en kosten.

Er zijn nog andere ‘typen’ akoestisch onderzoek:

Onderzoek naar de hoeveelheid geluid op de werkplek (‘ARBO-onderzoek’).
Een akoestisch onderzoek naar bouwlawaai. Zie onder andere het onderzoek dat Kraaij Akoestisch Adviesbureau verricht voor de bouw van de spoortunnel in Delft bij “referentieprojecten”.
Een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van een gevel. Dit wordt ook wel een ‘toets Bouwbesluit’ genoemd.

De akoestische onderzoeken worden uitgevoerd conform de geldende richtlijn van het betreffende onderwerp (Handleiding meten en rekenen industrielawaai, Reken- en meetvoorschrift geluidhinder, NEN5077).
Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van Geomilieu en Geluidwering Gevels van DGMR.