Diensten

Het dienstenpakket dat door Kraaij Akoestisch Adviesbureau wordt aangeboden, is heel breed. Bijna elke vraag kan beantwoord worden. Dit is bewust gedaan omdat de er vaak deelvragen zijn, die onderlinge samenhang vertonen.

De bouw van een woning of meerdere woningen begint vaak bij een bestemmingsplanprocedure, waarbij geluidonderzoek naar de geluidbelasting op de woning vanwege een (spoor)weg, vliegveld of industrieterrein wordt gevraagd. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning wordt vaak gevraagd om aan te tonen dat aan de geluidweringseisen van de buitengevel wordt voldaan. En tot slot kan nog worden gevraagd om na realisatie van de woning aan te tonen dat de interne geluidwering voldoet aan de eisen. Dit wordt dan aangetoond door het uitvoeren van geluidmetingen.

Ook voor bestemmingsplannen, waarbij niet geluidgevoelige functies zoals bedrijven worden mogelijk gemaakt, kan akoestisch onderzoek nodig zijn. Een dergelijk onderzoek richt zich op de vraag of er sprake kan zijn van geluidhinder, waarbij maatregelen om de geluidbelasting naar de omgeving te beperken, noodzakelijk zijn.

In Nederland wordt continu gewerkt om de infrastructuur te verbeteren. De werkzaamheden zoals het heien van palen of het intrillen van damwanden zijn lawaaiproducerende werkzaamheden die als bouwlawaai getoetst moeten worden aan het Bouwbesluit.

Bedrijven die een milieuvergunning aanvragen of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer moeten indienen, moeten hierbij vaak een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Dit akoestisch wordt uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Bij grote projecten, kan een tijdelijke onderbezetting aan de orde zijn. Inhuur van gekwalificeerd personeel is dan mogelijk. Bij Kraaij Akoestisch Adviesbureau wordt regelmatig op basis van detachering gewerkt, onder andere bij gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Ook wordt ondersteuning geboden bij grote infrastructurele (bouw) projecten.