Bestemmingsplannen

Bij het bouwen van woningen of andere geluidgevoelige objecten komt in het kader van de ruimtelijke ordening het aspect ‘geluidhinder’ al snel aan de orde. Als een bestemmingsplan voor de bouw van een geluidgevoelige object moet worden gewijzigd, regelt de Wet geluidhinder de toegestane geluidbelasting binnen zones langs gemeentelijke- en provinciale wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

Zodra een bestemmingsplanwijziging plaats vindt binnen een zone van een (spoor)weg of industrieterrein, moet getoetst worden aan de geluidnormen en begint een uitgebreid toetsingskader van voorkeursgrenswaarden, hogere grenswaarden en ontheffingsmogelijkheden. Hiervoor is een akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Mocht uit de berekeningen blijken dat de geluidbelasting te hoog is, dan worden mogelijkheden onderzocht om de geluidbelasting te reduceren. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het toepassen van geluidsarm asfalt, het plaatsen van schermen of gevelmaatregelen aan de woningen. Ook wordt uitgezocht of er ontheffingsmogelijkheden zijn om een hogere geluidbelasting toe te staan. Gelet op de complexiteit van de materie raden wij aan om reeds bij een eerste schetsontwerp van een bouwplan of een eerste aanzet voor (wijziging van) een bestemmingsplan contact met ons op te nemen om na te gaan of knelpunten te verwachten zijn. Daarna kunnen we u begeleiden om binnen de akoestische randvoorwaarden van de wet te komen tot een definitief bouw- of bestemmingsplan.

Kraaij Akoestisch Adviesbureau verzorgt akoestische onderzoeken voor bouwplannen, bestemmingsplannen of reconstructies in opdracht van particulieren, architecten, projectontwikkelaars en gemeenten.

Met ingang van 1 januari 2022 zal de ‘oude’ Wet geluidhinder helemaal verdwijnen en worden opgenomen in de Omgevingswet.