Bedrijven

Bedrijven moeten bij vestiging een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Grote bedrijven moeten een milieuvergunning aanvragen, dit is een uitgebreide procedure met mogelijkheden tot inspraak en beroep van derden. Bij wijzigingen in de bedrijfsvoering of uitbreiding van het bedrijf kan om actualisatie van de milieuvergunning of melding worden gevraagd, waarbij ook om een akoestisch onderzoek kan worden gevraagd. In het Activiteitenbesluit milieubeheer is expliciet opgenomen wanneer sowieso een akoestisch onderzoek moet worden aangeleverd. Daarnaast kan door de overheid een akoestisch onderzoek worden verlangd als er een vermoeden bestaat dat er mogelijk geluidhinder kan ontstaan.

Met dit akoestisch onderzoek wordt nagegaan of het bedrijf kan voldoen aan de gestelde geluidnormen en of eventuele geluidsoverlast kan worden beheerst of beperkt. Bij het treffen van geluidreducerende maatregelen worden milieu- en economische belangen afgewogen. Dit betekent voor het bedrijf een technisch akoestisch rapport met daarbij een eerlijke, onafhankelijke en duidelijke conclusie over eventuele noodzakelijke maatregelen die in het belang van het milieu moeten worden genomen, zonder dat dit leidt tot overmatige investeringen. We beschikken over goede contacten bij mogelijke leveranciers, zodat we ook bij de keuze van de maatregelen u kunnen begeleiden.

Om een goed advies te leveren worden de ontwikkelingen op gebied van wetgeving, milieubeleid en jurisprudentie op de voet gevolgd.