Vergunning

Omgevingsvergunning

Bouwen woning

bouwwoning_wpBij het bouwen van geluidgevoelige objecten zoals woningen, komt in het kader van de ruimtelijke ordening het aspect ‘geluidhinder’ al snel aan de orde. Zodra een bouwplan binnen een zone van een (spoor)weg of industrieterrein valt, moet worden getoetst aan de geluidnormen. De Wet geluidhinder regelt de toegestane geluidbelasting binnen zones langs gemeentelijke- en provinciale wegen en industrieterreinen. Met de nieuwe regelgeving “Swung I” wordt de toegestane geluidbelasting langs de rijksinfrastructuur bepaald.

Kraaij Akoestisch Adviesbureau verzorgt akoestische onderzoeken, waarbij de optredende geluidbelasting vanwege (spoor)weglawaai en industrielawaai op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen wordt getoetst aan de Wet geluidhinder/Wet milieubeheer. Mocht de geluidbelasting te hoog zijn, dan worden mogelijkheden onderzocht om de deze te reduceren. Mogelijke opties zijn bijvoorbeeld het toepassen van geluidarm asfalt, het plaatsen van schermen of gevelmaatregelen aan de woningen. Ook wordt uitgezocht of er ontheffingsmogelijkheden zijn om een hogere geluidbelasting toe te staan.

Ingeval van reconstructies van wegen moet worden nagegaan of de reconstructie niet leidt tot een toename van de geluidbelasting met 2 dB of meer. Mocht dit wel zo zijn, dan moet ook onderzoek gedaan worden naar maatregelen.
Kraaij Akoestisch Adviesbureau verzorgt akoestische onderzoeken voor bouwplannen, bestemmingsplannen of reconstructies voor particulieren, architecten, projectontwikkelaars en gemeenten.

Gelet op de complexiteit van de materie raden wij aan om reeds bij een eerste schetsontwerp van een bouwplan of een eerste aanzet voor (wijziging van) een bestemmingsplan contact met ons op te nemen om na te gaan of knelpunten te verwachten zijn. Daarna kunnen we u begeleiden om binnen de akoestische randvoorwaarden van de wet te komen tot een definitief bouw- of bestemmingsplan. Hierbij bent u verzekerd van inbreng van een gedegen kennis van de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer, op hande zijnde wijzigingen en jurisprudentie.


Melden bedrijf

bedrijf_wpDoor de komst van de Wabo (de vroegere Wet milieubeheervergunning en Hinderwetvergunning) is het voor een groot aantal bedrijven administratief eenvoudiger geworden om zich te vestigen. In veel gevallen behoeft alleen een melding te worden gedaan. Bij grotere bedrijven geldt nog wel de vergunningplicht met daarbij een uitgebreide procedure. In de Wabo zijn duidelijke eisen gesteld aan de melding, ook is expliciet opgenomen wanneer door de overheid een akoestisch onderzoek verlangd wordt.

Met dit akoestisch onderzoek wordt nagegaan of het bedrijf kan voldoen aan de gestelde geluidnormen en of eventuele geluidsoverlast kan worden beheerst of beperkt. Door de werkervaring bij zowel het bedrijfsleven als de overheid spreken we bij Kraaij Akoestisch Adviesbureau de taal van beiden en kunnen adviseren over de milieu- en economische belangen van te treffen geluidreducerende maatregelen. Hierbij wordt in het contact met overheid en bedrijfsleven het “overlegmodel” eerder gehanteerd dan het “conflictmodel”.

Dit betekent voor het bedrijf een technisch akoestisch rapport met duidelijke conclusies. Het rapport bevat advies over eventuele noodzakelijke maatregelen die in het belang van het milieu moeten worden genomen. Om een goed advies te leveren worden de ontwikkelingen op gebied van wetgeving, milieubeleid en jurisprudentie nauwgezet gevolgd.