Melding bedrijf

bedrijf_wpDoor de komst van de Wabo (de vroegere Wet milieubeheervergunning en Hinderwetvergunning) is het voor een groot aantal bedrijven administratief eenvoudiger geworden om zich te vestigen. In veel gevallen behoeft alleen een melding te worden gedaan. Bij grotere bedrijven geldt nog wel de vergunningplicht met daarbij een uitgebreide procedure. In de Wabo zijn duidelijke eisen gesteld aan de melding, ook is expliciet opgenomen wanneer door de overheid een akoestisch onderzoek verlangd wordt.

Met dit akoestisch onderzoek wordt nagegaan of het bedrijf kan voldoen aan de gestelde geluidnormen en of eventuele geluidsoverlast kan worden beheerst of beperkt. Door de werkervaring bij zowel het bedrijfsleven als de overheid spreken we bij Kraaij Akoestisch Adviesbureau de taal van beiden en kunnen adviseren over de milieu- en economische belangen van te treffen geluidreducerende maatregelen. Hierbij wordt in het contact met overheid en bedrijfsleven het “overlegmodel” eerder gehanteerd dan het “conflictmodel”.

Dit betekent voor het bedrijf een technisch akoestisch rapport met duidelijke conclusies. Het rapport bevat advies over eventuele noodzakelijke maatregelen die in het belang van het milieu moeten worden genomen. Om een goed advies te leveren worden de ontwikkelingen op gebied van wetgeving, milieubeleid en jurisprudentie nauwgezet gevolgd.